Dziś jest środa, 24.07.2019, imieniny Kingi, Krystyny
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Rozwoju i Spraw Społecznych » Aktualności » Szkody łowieckie po nowemu!

Szkody łowieckie po nowemu!

Szkody łowieckie po nowemu!

Z końcem sierpnia weszły w życie nowe przepisy dotyczące szacowania szkód łowieckich. Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo łowieckie wniosek o szacowanie szkód oraz ustalenie wysokości odszkodowania należy składać do zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego na ternie którego powstała szkoda, a nie jak do tej pory do Wójta Gminy Malanów.

Wniosek o oszacowanie szkód wyrządzonych przez: dziki, łosie, jelenie, daniele lub sarny powinien zawierać:

 • imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo adres siedziby
 • numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
 • wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
 • wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

W celu ułatwienia Państwu kontaktu poniżej przedstawiamy zestawienie danych adresowych Kół Łowieckich, które dzierżawią obwody na terenie Gminy Malanów.

 

 Lp.

Nr i nazwa obwodu łowieckiego

Nr i nazwa Koła Łowieckiego

Siedziba Koła Łowieckiego

1

379 „Wojciechów”

Nr 29 „Przepiórka”

 ul. Kaliska 76, 62-700Turek

2

375 „Słodków”

Nr 25 „Leśnik”

Obrębizna 13, 62-700Turek

3

374 „Malanów”

Nr 14 „Tur”

Bratuszyn 21, 62-720 Brudzew

4

371 „Tuliszków”

Nr 15 „Sokół”

62-740Tuliszków

5

385 „ Słuszków-Ceków”

Nr 32 „Złoty Róg”

62-800 Kalisz

6

376 „Brody”

Nr 31 „Kaczka”

60-604 Poznań-Jeżyce

Procedura szacowania szkód.

Przypominamy, że zgłoszenia szkody należy dokonać Kołu Łowieckiemu w terminie 7 dni od zaistnienia. Po złożeniu wniosku Koło Łowieckie w ciągu 3 dni od jego otrzymania ma obowiązek wyznaczyć termin oględzin i zawiadomić, o tym fakcie właściciela/posiadacza gruntów rolnych oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Następnie Zespół szacując szkody w skład, którego powinien wchodzić:

 1. przedstawiciel Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
 2. przedstawiciel Koła Łowieckiego,
 3. właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda,

dokonuje oględzin i oszacowania strat.

Przepisy ustawy stanowią, że niestawienie się na oględziny właściciela/posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego nie powoduje wstrzymania procedury szacowania szkód. Natomiast osobą odpowiedzialną za sporządzenia protokołu z oględzin i oszacowania szkód jest zawsze przedstawiciel Koła Łowieckiego. Protokół powinien zostać sporządzony w 3 egzemplarzach, po jednym dla każdego z członków Zespołu. Po oszacowaniu szkód i sporządzeniu protokołu, od którego nie wniesiono odwołania Koło Łowieckie, w terminie 30 dni, wypłaca odszkodowanie.

Przypominamy, że każda ze stron tj. przedstawiciel Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, przedstawiciel Koła Łowieckiego, a także właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda może w terminie 7 dni od daty sprzędzenia protokołu wnieść odwołanie do Nadleśniczego Nadleśnictwa Turek. Wnosząc odwołanie wnioskodawca może poprosić, aby w procedurze ponownego szacowania wziął udział również przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

W takim przypadku, w ciągu 3 dni od otrzymania odwołania Nadleśniczy informuje zespół biorącą udział w pierwszym szacowaniu szkody oraz przedstawiciela Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Następnie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania Nadleśniczy dokonuje oględzin i szacowania ostatecznego. Jeśli na miejscu szacowania nie stawią się osoby biorące udział w pierwszym szacowaniu szkody lub przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej, to nie wstrzymuje to dokonania oględzin oraz szacowania ostatecznego. Po zakończeniu oględzin i szacowaniu Nadleśniczy sporządza protokół, a następnie ustala wysokość odszkodowania w drodze decyzji, która staje się ostateczna po upływie 14 dni. 

Ponadto informujemy, że wypłata rekompensaty za zniszczenia wyrządzone przez zwierzęta łowne nie przysługuje osobie, która dany grunt posiada jako deputat rolny na gruncie leśnym. Oprócz tego odszkodowanie nie przysługuje w sytuacji, gdy szkoda powstała w uprawach lub płodach, które nie zostały zebrane pomimo tego, że upłynęło 14 dni od zakończenia okresu zbiorów danego gatunku roślin. Inne przypadki, w jakich poszkodowani nie są uprawnieni do otrzymania rekompensaty to:

 • posiadacz gruntu wyłączył obszar swojej nieruchomości i nie wchodzi on w skład obwodów łowieckich lub złożył oświadczenie o zakazie polowań na swojej nieruchomości,
 • posiadacz gruntu nie zgodził się na wcześniejsze zabezpieczenie upraw lub płodów – np.: nie wyraził zgody na budowę urządzeń lub wykonanie zabiegów zapobiegających szkodom, (takich jak: budowa ambony, zamontowanie pastucha czy wykonanie ogrodzenia),
 • szkoda była nieznaczna, a jej wartość wyniosła mniej niż wartość 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 ha uprawy,
 • płody złożone w sterty, stogi i kopce były składowane bezpośrednio przy lesie,
 • uprawa rażąco naruszała zasady agrotechniki.

W związku z powyższym informujemy, że Wójt Gminy Malanów nie jest uprawniony do przyjmowania wniosków o szacowanie szkód łowieckich. Celem sprawnego załatwienia i zachowania wymaganego terminu, prosimy właścicieli/posiadaczy gruntów rolnych o składanie wniosków bezpośrednio do ww. Kół Łowieckich.

Jednocześnie informujemy, że granice obwodów łowieckich przedstawia poniższy załącznik.

 

MarK


Pozostałe aktualności